ТТ001779   Провеждане на курсове по английски език за осъществяване на проект „Нови езикови умения, повишена дигитална компетентност и професионална квалификация за по-качествени работни места в "Софийска вода" АД” по договор № BG05M9OP001-1.021-0179-C01, сключен между МТСП и Софийска вода АД

0067.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 92.06 KB, pdf
ТТ001779 Обявление за възложена поръчка.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 350.76 KB, pdf
8021 ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 1.86 MB, pdf
ТТ001779 Протокол 2 ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 576.09 KB, pdf
ТТ001779 Решение избор изпълнител ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 128.36 KB, pdf
ТТ001779-отваряне плик-цена.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 38.34 KB, pdf
ТТ001779 Протокол 1 ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 475.04 KB, pdf
ТТ001779 Решение АОП -1779.pdf ЗЗЛД.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 269.21 KB, pdf