Не намирате отговор?

Отправете запитване към нас

Системата приема клиентски номера само след направена валидна регистрация

Въведете телефонния си номер след нулата

Можете да прикачите файлове с размер до 20MB в следните формати: png, jpg, jpeg, bmp, tif, tiff, pdf, xsl, xlsx, xlsm, xlsx, txt, rtf, doc, docx, odt, ods, ppt, pptx, pps.

Моля, изберете файл

Полетата маркирани със звездичка (*) са задължителни.

Въпроси и отговори

"Софийска вода" пломбира изправни индивидуални водомери, които не са с изтекъл срок на първоначална/периодична проверка за точност. Срокът на последваща метрологична проверка за индивидуалните водомери, след общия водомер на водопроводното отклонение, е 10 години от последната метрологична проверка на водомера (изм. Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните канализационни системи от 14 септември 2004 г., изменение чл. 34а, ДВ бр.63/17.08.2012 г. – МРРБ). Заявка за пломбиране можете да подадете чрез Телефонния център на тел. 0800 1 21 21 или в център за обслужване на клиенти. Поставянето на пластмасова пломба на входящия холендър се извършва за сметка на потребителите. След поставянето на пломбата се издава “Талон за пломбиране”, в който като основни данни са посочени: номерът на пластмасовата пломба, фабричният номер на водомера и показанието към датата на пломбиране, които се въвеждат в системата за фактуриране на дружеството. До датата на пломбиране на всички водомери в жилището Ви с пластмасови пломби, сметката се определя на база брой живущи, а след това - по отчетите на водомерите, които към датата на пломбиране се въвеждат като начални показания (основа). При пломбиране на водомер за топла вода, копие от този талон се изпраща служебно до „Топлофикация София” АД.

Можете да се информирате за предстоящото отчитане на водомерите чрез Телефонния център, на тел. 0800 1 21 21, при посещение в център за обслужване на клиенти или чрез сайта, след като се регистрирате като потребител на нашите on-line услуги. До 2 работни дни преди датата за отчет на видимо място в сградата на Вашия адрес се поставя съобщение за точния ден и час за посещението. Ако напрaвите регистрация в сайта на „Софийска вода”, от Вашия профил ще получавате филтрирана информация за графика на отчитане в регистрираните от Вас имоти. Напомняме ви, че е необходимо поне веднъж годишно да се осигури достъп на служител на "Софийска вода" до измервателните уреди (съгласно нормативните изисквания в Наредба № 4).

В случай че се съмнявате в изправността на водомерите, по чиито показания се формира сметката Ви за вода, е необходимо да ги проверите (тествате) за точност в лаборатория, оправомощена от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Съгласно Наредба № 4/14.09.2004г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, доставката, монтажът, проверката, поддържането и ремонтът на индивидуалните водомери се осигуряват от потребителите. След тестването, лабораторията издава документ, удостоверяващ техническото състояние на водомера. Ако в документа водомерът е определен като “годен”, следва че измервателният уред е изправен и показанията съответстват на потреблението. Ако водомерът е „негоден”, уредът трябва да бъде ремонтиран или да се замени с нов.

Индивидуалните водомери трябва да бъдат тип, одобрен от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и да отговарят на изискванията на Закон за измерванията, на Наредбата на Министерски съвет за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол по чл. 28 от Закона за измерванията.
Всеки водомер трябва да е преминал през първоначална проверка за точност и да има фабрична (оловна) пломба или стикер, залепен на корпуса му. На пломбата е маркирана годината на последната проверка (първоначална или последваща). При наличието на стикер, на него е маркирана годината, през която трябва да се извърши следващата проверка.
Последващата проверка на водомерите (след монтирането им на инсталацията) се извършва периодично или след ремонт. Съгласно Закон за измерванията и Наредба 4/2004 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителната и канализационната система, периодичната проверка на индивидуалните водомери се прави на всеки 10 години за всички водомери, които към 2012 г. са в срок на метрологична годност (номинален разход Qn: ≤15m³/h ).

Водомерите се монтират на всяко отклонение (щранг) на водопроводната инсталация в имота, по посока на водния поток, при спазване на указанията на производителя. Те поставят на достъпно и светло място, за да може безпроблемно да се извършват отчети на показанията им.
Водомерите трябва да обхващат ползването на вода от всички чешми, тоалетни казанчета, бойлери, перални, съдомиялни машини и други уреди, използващи вода.

Има няколко причини, поради които е възможно последната Ви отчетена консумация на вода да се различава с повече от 50% от средномесечната консумация за изминалата година. Разликата може да се дължи на грешно подаден самоотчет от клиента,  неточност в отчетените данни, теч в инсталацията, повреден водомер или системно неосигуряване на достъп за отчет на водомера от служител на „Софийска вода”.
За точно отразяване на Вашата консумация във фактурата Ви е необходимо да осигурявате редовно достъп за отчет. В случай, че не сте осигурили достъп на проверител може да направите самоотчет на показанията на Вашите водомери на тел: 0800 121 21 или на интернет страницата на дружеството. Задължение на клиента е да осигурява достъп в имота си на представител на "Софийска вода" най-малко веднъж в една календарна година за отчитане на водомерите и веднъж на всеки десет години метрологична проверка за годност на индивидуалните водомери (съгласно нормативните изисквания в Наредба № 4). Освен задължителен метрологичен контрол на водомерите се извършват и следните проверки: след ремонт, при нарушаване на пломбата, по искане на оператора или потребителя.

„Софийска вода“ поддържа онлайн платформа, която предоставя актуална информация за качеството на водата във всички райони на Столична община. Платформата дава директен достъп до справките от последните взети проби и резултатите от изпитванията на питейната вода по трите групи показатели: физикохимични, органолептични и микробиологични. Можете да намерите информация за качеството на водата по райони на Интерактивната карта на страницата. Информация за качеството на водата е достъпна още и на денонощния телефонен център на дружеството 0800 1 21 21.  

Софийска вода“  разполага с високо-технологичен лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК), който следи показателите на водата и контролира изпълнението на нормативите за качество на питейната вода, която доставяме на клиентите, и отпадъчните води, които след пречистване връщаме в природата.

От 2010 г. ЛИК е сертифицирана от Българската служба за акредитация. Този факт удостоверява, че работата на лабораторията отговаря на изискванията на стандарта БДС EN ISO 17025:2006 и е в състояние да покрие най-високи световни стандарти.
 
ЛИК извършва мониторинг, свързан с установяване на качеството на питейната вода във водопроводната мрежа, на основание съгласувана програма със Столичната регионална здравна инспекция. В сектор "Питейни води" се извършват изпитвания по трите основни групи показатели - микробиологични, физикохимични и хидробиологични показатели.

По определен график се извършват пробовземане и анализ на проби от водоизточниците, пречиствателните станции за питейна вода, обслужващите резервоари, както и от 83 точки по разпределителната мрежа. Всеки месец в сектор "Питейни води" на ЛИК постъпват голям брой проби, за които се извършват над 10 000 анализа за над 50 показателя. Годишно лабораторно изпитвателният комплекс на "Софийска вода" извършва над 140 000 анализа на 8000 проби.

ЛИК изследва и проби, взети в резултат на сигнали за влошено качество на водата по водопроводната мрежа. Специалисти от ЛИК вземат проби и извършват изпитвания в рамките на седем дни след пробовземането.

„Софийска вода” осигурява постоянен онлайн мониторинг и непрекъснато следи ключови показатели на водата на входа и изхода на пречиствателните станции за питейна вода Бистрица и Панчарево. Най-важните данни за качеството на водата (като ниво на остатъчен хлор) в реално време се следят и в съоръженията от водоснабдителната система. Процесите на пречистване на отпадъчните води и утайките също подлежат на постоянен мониторинг.

Акредитираният лабораторно изпитвателен комплекс на „Софийска вода“ предоставя и десетки сертифицирани лабораторни услуги извън задължителните в нормативната уредба. Всички предоставяни допълнителни услуги можете да намерите в раздел "Услуги".

Обикновено „белият“ цвят на водата е резултат от аерирането й – т.е. насищането й с микроскопични мехурчета въздух в нея, които след няколко секунди „излитат“. Заблуда е, че „бялата“ вода съдържа много хлор. Ако оставете водата в чашата за няколко минути, водата ще стане прозрачна. Ако се появи утайка, свържете се с ВИК оператора.

Суровата вода, която ВИК операторът ползва, е естествена среда на микроорганизми. Макар част от тях да са безвредни за човешкия организъм, други могат да предизвикат заболявания. Това налага задължителната химическа обработка на водата в пречиствателна станция на ВиК оператора. Дезинфекцията на водата се извършва с хлор газ, затова понякога водата от чешмата може да мирише на хлор. Тогава добро решение е да сложите водата в стъклена покрита кана в хладилника. Това естествено ще намали миризмата или вкуса на хлора. Използвайте водата в рамките на 24 часа – това е препоръчителният срок, в който няма опасност от поява на микроорганизми.

Използваните във ВиК системата материали - Вътрешната водопроводна инсталация дори и малките компонентни като О-пръстени или уплътнения могат да влошат вкуса и мириса на питейната вода в дома или в етажната собственост. В домашната мрежа обикновено са включени много различни елементи като бойлер, тръби, вентили, възвратни клапани, кранове, душ-слушалки, резервоар за питейна вода и хидрофор, и др. Те са направени от различни материали, които влизат в контакт с водата, като всеки от тях потенциално може да промени качеството на водата. Миризмата или вкусът на гума пък може да са причинени от различни гумени уплътнители, облицовки, гъвкави тръби и др.

Възрастта на мрежата – Влошаване на качеството на водата при крайния потребител често е резултат от остаряла сградна ВИК инсталация. Стари щрангове или водопроводи могат да променят вкуса, миризмата, цвета и дори да предизвикат мътност на питейната вода. Важно е да знаете, че подмяна на щрангове само в едно домакинство от етажната собственост не гарантира подобряването на водата в сградата, тъй като питейната вода се движи по цялата система.

Обратното всмукване - При домашни уреди, включени към вътрешната ВиК мрежа (пералня, съдомиялна машина, бойлер и др.), може да възникне обратно засмукване на водата – вкарване на замърсена вода във водопроводната мрежа. Тези устройства могат да вкарат замърсената вода от уреда в чистата питейна вода , както и да включват материали, които не са предвидени за употреба с питейна вода (гъвкави маркучи, гумени съдове и др.). Уверете се, че всички домашни уреди са изолирани от системата за питейна вода, чрез възвратен клапан. При неправилен монтаж и липса на възвратен клапан, тоалетното казанче също може да „връща“ вода във вътрешната водопроводна мрежа и да бъде потенциален източник на замърсяване, особено ако се използват дезинфектиращи и ароматизиращи таблетки за тоалетни казанчета.

Ремонтни дейности в сградата - Когато се извършват ремонтни дейности по общественото водоснабдяване или в съседна сграда, водата в дома може да придобие кафяв или оранжев цвят. Източете водата за известно време и тя би трябвало да се избистри.

При дълго отсъствие от дома - Когато сте извън дома си за дълъг период от време, препоръчително е да затваряте личната си водопроводна инсталация, за да я предпазите от евентуални течове. Когато се връщате у дома след дълго отсъствие, пуснете крановете за няколко минути, за да изчистите количеството вода, застояло в тръбите и да намалите възможния вкус на застояло. При правилна експлоатация на външната и вътрешната ВиК мрежа вероятността от поява на опасни микроорганизми във водата, които водят до заболявания (напр. Легионела, Ешерихия коли и др.), е минимална.

Обаждането на телефон за клиенти 0800 121 21 е безплатно.

Търговските загуби включват всички видове неточности, свързани с измерването на клиентите, както и грешки при въвеждане, обработка и съхранение на данни (отчет на водомери и фактуриране), включително нерегламентирано ползване (кражби или незаконно ползване).

Всяко нерегламентирано ползване на вода, което включва незаконни връзки, by-pass (връзки преди водомера), физически въздействия върху водомера, счупена пломба и източване от пожарни хидранти.

„Софийска вода“ АД счита за незаконно ползване на вода, когато консуматорите извършват следните дейности:

Какво е „незаконна връзка“ – Когато консуматорът се е свързал към ВиК мрежата, без знанието и разрешението на „Софийска вода“ АД. За присъединяване към ВиК мрежата на нов обект се следва установена процедура съгласно Наредба №4 и ЗУТ.

Необходими са следните документи:

1.      Изходни данни.
2.      Съгласуван проект за ВиК отклонения.
3.      Договор за присъединяване (съгл. Чл. 84 от ЗУТ)
4.      Становище за изграденото ВиК отклонение.

При липса на посочените документи новите ВиК отклонения се считат за незаконно изградени.

1. Второ отклонение за имота или отклонение преди водомера (by-pass). – Консуматорът е клиент на дружеството. Обикновено има второ отклонение или връзка преди приходния водомер за дворна чешма, поливна система или допълнителна постройка (лятна кухня). По този начин водата не се отчита от приходния водомер и съответно не се заплаща.
2. Незаконно самовъзстановяване – клиентът е бил прекъснат за неплатени сметки, но се е свързал отново към ВиК мрежата, без знанието и разрешението на „Софийска вода“ АД.

3. Повреждане на водомера – клиентът умишлено поврежда водомера, така че да въздейства на точността му. Например:
- Счупване на стъклото на водомера
- Използване на дърводелска стяга, магнити и други
- Обръщане на водомера – клиента инсталира водомера в обратна посока, така че да отчита консумацията обратно до желано показание.

4. Счупена пластмасова пломба – клиентът чупи пластмасовата пломба с цел демонтаж или манипулация на водомера.

В случай, че клиентът се съмнява в точността на водомера или забележи повреда по водомерното устройство, включително и при счупване на пломбата, трябва незабавно да съобщи за това в „Софийска вода“ АД.
Дейности, свързани с демонтаж и ремонт от лица, неоторизирани от „Софийска вода“ АД, по водомерния възел и/или водопроводното отклонение, се считат за нарушение и се наказват по реда на Наредба №4 и Общите условия.

1. Незаконна връзка.
Ако В случай на установено незаконно присъединяване към ВиК системите, съответните отклонения се прекъсват, а изразходваните, отведените и пречистени количества вода се определят по пропускателната способност на водопроводната инсталация непосредствено преди водомера при 6 часа потребление в денонощието и изтичане на водата със скорост 1 м/с за едногодишен период, освен ако се докаже, че периодът е по-малък. В тези случаи подаването и отвеждането на вода се спират за целия имот, без предварително уведомяване.

2. Манипулиран водомер и счупена пломба.
При нарушаване целостта на пломбите, с изключение на случаите когато не е породено от действия на потребителя и при физически въздействия върху водомерите причинили тяхната повреда или неточност на показанията, изразходваната вода се определя по пропускателната способност на водопроводната инсталация непосредствено преди водомера при 6 часа потребление в денонощието и изтичане на водата със скорост 1 м/с за периода до предишен реален отчет, но не по-дълъг от 6 месеца.

При кражба или повреждане на водомера по вина на потребителя (замръзване на водомера, счупване на стъклото и други механични повреди) ремонтът и смяната им се извършват от оператора за сметка на потребителя.

Таблица с проводимости по Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор „Софийска вода” АД

Таблица с проводимости по Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор „Софийска вода” АД

V Скорост m/s

D (диаметър) mm

m3/час

m3/ден

m3/мес.

m3/год.

1

(13mm) 1/2"

0,5

2,87

86

1032

1

(19mm) 3/4"

1,0

6,13

184

2208

1

(25mm) 1"

1,8

10,60

318

3816

1

(32mm) 1 1/4"

2,9

17,37

521

6252

1

(38mm) 1 1/2"

4,1

24,50

735

8820

1

(50mm) 2"

7,1

42,40

1272

15264

1

(63mm) 2 1/2"

11,2

67,30

2019

24228

1

(80mm)

18,1

108,53

3256

39072

1

(100 mm)

28,3

169,57

5087

61044

1

(125 mm)

44,2

264,93

7948

95376

1

(150 mm)

63,6

381,50

11445

137340

 

 

Нормативните правила за водопроводните и канализационните услуги са регламентирани в редица документи, между които са Законът за устройство на територията, Законът за водите, Законът за измерванията и др.
Условията и редът за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи са определени в Наредба № 4 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 14.09.2004г. (в сила от 12.10.2004г.) Тази наредба замени съществуващата преди това Наредба № 9 за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.

„Софийска вода” е администратор на лични данни по смисъла на чл.3 ал.1 от Закона за защита на личните данни, вписан в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри с идентификационен номер № 8046 .
Целият  персонал на „Софийска вода” е длъжен да спазва политика на неприкосновеност на личната информация и съответно всяка трета страна подписва споразумение по този въпрос. Всяка трета страна, която има достъп до личните данни на клиентите ни е подписала договор, за да бъде осигурена конфиденциалността на информацията.
„Софийска вода“ използва данните с цел повишаване нивото на обслужване и информираност на клиентите.
Дружеството няма право да осигури  достъп до Вашата лична информация на трета страна, която възнамерява да я използва за директен маркетинг.

На всяко тримесечие “Софийска вода” отчита показанията на индивидуалните водомери и на общия (приходен) водомер, който е монтиран на водопроводно отклонение и обхваща цялото количество изразходвана вода в сградата. При разлика между отчета по общия водомер и сумата от водопотреблението в обособените имоти (индивидуални водомери и начислени бази на брой живущи), разликата се разпределя пропорционално на индивидуалния разход във всеки имот (съгласно Наредба №4 на МРРБ). Това количество „общо потребление” се включва във фактурите само веднъж на всеки три месеца, т.е. при извършване на реален отчет.
Получената разлика е в резултат на различни причини, като например:
(1) вътрешната водопроводна инсталация на сградата не е в добро техническо състояние и се отчитат слаби течове;
(2) не във всички имоти има изправни индивидуални водомери и потреблението в тях се определя на база брой живущи, което не отразява реалната консумация;
(3) за някои от индивидуалните водомери са изминали повече от 10 години от последната метрологична проверка, което се отразява върху точността им на измерване.

За да се намали количеството „общо потребление” в сградата, е необходимо:
(1) вътрешната водопроводна инсталация да се поддържа в добро техническо състояние от собствениците/ползвателите на сградата;
(2) актуална информация за броя на живущите по апартаменти да се предоставя регулярно в "Софийска вода". По този начин в случай на неизправни водомери сметките за вода максимално точно ще съответстват на потреблението на живущите;
(3) всеки собственик/ползвател да следи за изправността на своите водомери, за да се гарантира точността им на измерване;
(4) в имотите без водомери собственикът/ползвателят да монтира и пломбира водомери, за да се фактурира реалната консумация.

Сметката за вода за домакинствата се определя по два начина: по показания на водомерите или на база брой живущи. В случай че в жилището на всяко водопроводно отклонение (щранг) има монтирани водомери и те са въведени в базата данни на “Софийска вода” след като са пломбирани с пластмасова пломба, сметката се формира по техните показания. Проверител периодично отчита индивидуалните водомери. В месеците между два реални отчета се начислява служебно изчислено количество вода, определено въз основа на средния разход в имота през предходни периоди. След извършване на действителен отчет, сметката се изравнява в съответствие с реалното потребление. За потребители, които нямат монтирани водомери на всеки щранг, водомерите им са неизправни или нямат пластмасова пломба, сметката за вода се формира на база брой живущи. Съгласно Наредба №4 за всеки обитател се начисляват по 6 куб.м месечно при топлофицирано жилище и по 5 куб.м месечно при нетоплофицирано жилище. За сгради–етажна собственост, при разлика между отчетеното количество вода по общия (приходния) водомер и сумата от потреблението в обособените имоти (консумация по индивидуални водомери и начислена база на брой живущи), към индивидуалния разход във всеки имот се начислява съответно количество "общо потребление”. Това количество „общо потребление” се включва във фактурите само веднъж на всеки три месеца.

За да промените начина, по който се определя разхода Ви на вода, е необходимо в имота да има изправни водомери за студена и топла вода, пломбирани на инсталацията с пластмасови пломби. Съгласно Наредба № 4/14.09.2004г., доставката, монтажът, проверката, поддържането и ремонтът на индивидуалните водомери се осигуряват от потребителите. Всеки водомер трябва да е от тип, одобрен от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и да има фабрична (оловна) пломба или стикер, залепен на корпуса му. На пломбата е маркирана годината на последната проверка (първоначална или последваща). При наличието на стикер, на него е маркирана годината, през която трябва да се извърши следващата проверка. До датата на пломбиране на всички водомери в жилището Ви с пластмасови пломби, сметката се определя на база брой живущи, а след това - по отчетите на водомерите, които към датата на пломбиране се въвеждат като начални показания (основа).
След извършване на отчет на водомерите, може да получите сметка с по-висока консумация от обикновена, в случай че: (1) за голям период от време не е осигуряван достъп на проверител на водомери за действителен отчет и автоматично изчисленото водопотребление е по-малко в сравнение с реално изразходваните количества вода. При отчет на показанията на водомерите, консумацията е изравнена в съответствие с реалното използваните количества вода; (2) временно е преустановено издаването на сметки за имота (закрити услуги) и е предоставена информация, че той отново се обитава. При действителен отчет се формира сметка за водопотреблението, което не е таксувано до момента; (3) начислено е количество „общо потребление”, което се включва във фактурите само веднъж на всеки три месеца.
За да бъдат точни данните във Вашата сметка, е необходимо навременно да ни информирате за настъпили промени в потреблението на вода в имота. Можете да се свържете с нас при посещение в център за обслужване на клиенти или чрез Телефонния ни център на номер 0800 1 21 21. Обърнете се към нас, в случай че: (1) не сте имали възможност да осигурите достъп до имота на определената дата за отчет на водомерите. Показанията им може да подадете до 2 работни дни след датата на посещението на проверителя; (2) имотът не е посещаван от проверител повече от 6 месеца; (3) при ремонт или подмяна на индивидуалните водомери в имота; (4) при промяна в собственосттта на имота, правото на строеж или на режима на неговото ползване; (5) планирате за определено време да не обитавате имота или ако след прекъсване отново обитавате даден имот.

Във фактурата Ви текущото задължение за периода на таксуване е записано като „сума по фактура” и, в случай че пропуснете да го заплатите, в следващата фактура това задължение ще бъде посочено като „старо салдо”. Вашето задължение за вода към датата на издаване на фактурата е посочено като “общо дължима сума”. При просрочено плащане, в следващата издадена фактура освен „старо салдо“, на отделен ред под него ще бъде посочена сумата и на дължимата лихва, начислена върху сумата на просрочената/те фактура/и за съответния период. Размерът на законната лихва е определен в Постановление № 426 от 18.12.2014 г. на Министерски съвет, по силата на което годишният ѝ размер е равен на основния лихвен процент (ОЛП) на Българската народна банка (БНБ) в сила от 1 януари, съответно от 1 юли, на текущата година плюс 10 процентни пункта (ОЛП+10%). Редовното заплащане на фактурите за вода, в указания в тях срок, ще Ви спести допълнителните разходи от начислени лихви. При затруднение от плащане може да сключите споразумение за разсрочено плащане във всеки един от Центровете за обслужване на клиенти или чрез упълномощени представители от отдел „Събиране на вземания“, като по тази начин също се преустановява начисляването на лихви при спазване сроковете на плащане на съответните месечни вноски.

“Софийска вода” дава възможност натрупаните неплатени задължения за вода да се плащат изцяло или на частични вноски, като по този начин Вие сами определяте размера на плащанията. При внесени суми, които не покриват цялата сметка, в следващата фактура е посочено, че за остатъка от дълга е включена месечна лихва. При натрупани неплатени задължения, титулярът на партидата или упълномощено от него лице, може да сключи споразумение за разсрочено плащане. Първоначалната вноска е в размер на 30% от общото задължение за физически лица и 50% за юридически лица. Остатъкът от дълга се разсрочва за договорен период от време, през който не се начислява месечна лихва. Освен определените месечни вноски, с които се изплаща задължението по сключеното споразумение, трябва да се погасяват и издадените следващи текущи сметки. Можете да се информирате за текущите си задължения чрез регистриране като потребител на нашите on-line услуги. При първоначалната регистрация е необходимо да въведете клиентския номер на имота и номера на една от сметките за вода за последните шест месеца.

Това е възможно да се случи, когато: (1) сумата по предходната фактура е заплатена един ден преди или в деня на таксуването на следващите задължения. При платена сметка в срок, независимо че може да е издадена следващата фактура, месечна лихва не се начислява. Или (2) при клиенти с разплащателна сметка или незабавно инкасо, в случай че обслужващата банка извърши превода на сумите един ден преди или в деня на таксуването на следващите задължения. В този случай, месечна лихва не се начислява.
Всеки служител на „Софийска вода“ АД притежава лична служебна карта, в която е посочено името и снимката на служителя, отдела, в който работи, и съответната длъжност, която заема. Под датата с валидността на картата ясно е упоменато дали служителят на дружеството може да приема плащания от клиенти срещу редовно издадена касова бележка. При случай на съмнение в самоличността на служителя, можете да я проверите на телефон 0800 121 21. В момента има две разновидности лични служебни карти: Карта на служител, който може да приема плащания; Карта на служител, който не може да приема плащания. Текущи плащания в брой могат да се правят в Центровете за обслужване на клиенти на дружеството, клоновете на Български пощи на територията на Столична община, в офисите на Easypay, в касите на Fastpay ООД. „Софийска вода“ предоставя различни начини за плащане чрез интернет, банкомати и терминали, директно от Ваша разплащателна сметка, по банков път или по телефона, с който можете подробно да се запознаете тук.