ТТ001779   Провеждане на курсове по английски език за осъществяване на проект „Нови езикови умения, повишена дигитална компетентност и професионална квалификация за по-качествени работни места в "Софийска вода" АД” по договор № BG05M9OP001-1.021-0179-C01, сключен между МТСП и Софийска вода АД

ТТ001779 Обявление.pdf
Дата на публикуване:
Изтегли 429.81 KB, pdf
Документация обучение английски език .docx
Дата на публикуване:
Изтегли 226.28 KB, docx