ПОЛИТИКА И АНГАЖИМЕНТ НА РЪКОВОДСТВОТО НА СОФИЙСКА ВОДА ПО КАЧЕСТВО НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА, БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА И БОРБА С КОРУПЦИЯ

Като лидер в предоставянето на ВиК услуги „Софийска вода” АД се стреми към непрекъснато подобрение на предлаганите услуги, като вярва, че честността, почтеността и справедливостта са основни ценности, които следва да намерят отражение във всички бизнес дейности на компанията.
Компанията се ангажира да предоставя качествени услуги, спазвайки тези основни ценности, като планира и предприема действия за опазване на околната среда, осигуряване на безопасност и здраве на служителите, клиентите, бизнес партньорите и общността. 
Осъществяването на поетите ангажименти е първостепенна цел на ръководството, както и индивидуална и колективна отговорност на всички работещи и ще бъде проактивно комуникирано в и извън компанията. За тази цел „Софийска вода” АД:
 

●    Ще осигури непрекъснати и качествени водоснабдителни и канализационни услуги, като спазва приложимите закони, наредби, директиви, фирмени изисквания и всички други поети задължения по отношение на заинтересованите страни относно осигуряване на качество, здраве и безопасност при работа, опазване на околната среда и енергийната ефективност, използването и потреблението на енергия и борба с корупцията;
●    Ще повишава непрекъснато клиентската удовлетвореност по отношение на предоставяните ВиК услуги;
●    Ще насърчава отговорната употреба на вода и ще използва пестеливо и устойчиво всички природни ресурси, като интегрира принципите на кръговата икономика;
●    Ще преразглежда редовно и ще подобрява непрекъснато действията си чрез поддържане на системи за управление, поставяне на цели и постигане на планираните резултати;
●    Поема ангажимент за непрекъснато подобряване на резултатността спрямо качество, опазване на околната среда, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и борбата с корупцията и непрекъснато подобряване на енергийните характеристики на компанията;
●    Поема ангажимент да осигури необходимата информация и ресурси за постигане на общите и конкретните енергийни цели на компанията;
●    Ще предприема действия за въвеждане на принципи, които  целят безусловно спазване на ангажимента за възпрепятстване на всякаква форма на корупция и сходни с или еквивалентни на корупционното поведение прояви;
●    Ще осигури безопасни условия на труд на всички служители и посетители на всички обекти на „Софийска вода” и ще предотвратява свързаните с работата наранявания и заболявания;
 

●    Ще предоставя услугите си, спазвайки приетите срокове, като осигури равнопоставеност между всички служители, посетители и бизнес партньори с цел недопускане на репресии и дискриминационно отношение;
●    Ще управлява ефикасно и ефективно рисковете за безопасността и здравето, аспектите на околната среда и нежеланите въздействия и ще се стреми да предотвратява всякакви вредни въздействия върху човешкото здраве и околната среда;

●    Ще обучава, консултира, информира и мотивира служителите си, за да участват активно при изпълнение на  задълженията си спазвайки ценностите на компанията, качествено, по безопасен, екологосъобразен и енергийно ефективен начин; 
●    Ще поощрява участието на всички служители и бизнес партньори в добросъвестно изказване на опасения на базата на основателно предположение за предполагаемо и/или действително подкупване, като им осигури необходимата защита от репресии, дискриминация и наказания; 
●    Ще изгради ефективна комуникация, целяща да разбере потребности, изисквания и очаквания на заинтересованите страни;
●    Ще предприема действия за повишаване на осъзнаването, осведомеността и културата на нашите служители и бизнес партньори, чрез провеждане на информационни кампании, обучения и срещи за важността от изпълнението на настоящата политика и ефикасното управление на Интегрираната система за управление;
●    Ще насърчава приемането на подобни принципи от страна на фирмите-изпълнители, доставчиците и бизнес партньорите си;
●    Ще предоставя настоящата политика на всички заинтересовани страни и на обществеността;
●    Ще осигури необходимите условия и ресурси за изпълнение на поетите ангажименти, включително сформирането на независимо звено за борба с подкупването, което ще осъществява надзор, предоставяне на съвети и насоки на персонала и докладва за ефикасността на Интегрираната система за управление; 
●    Ще подкрепя закупуването на енергийно ефективни продукти и услуги, които оказват влияние върху енергийните характеристики на компанията;
●    Ще подкрепя дейностите по проектиране за подобряване на  енергийните характеристики на компанията;
Ръководството на „Софийска вода“ АД осъзнава, че при неизпълнение на приетите ангажименти посочени в този документ,  ще доведе до неизпълнение на поставените цели пред компанията. 
 

Дата: 22 март 2024 година