Отговорността на крайния потребител за поддържане качеството на питейната вода - за какво следва да се внимава в дома?

Водата е жизнено необходим ресурс в нашето ежедневие и домакинство. Нейното качество е от голямо значение за стандарта на живота и здравето. За това е важно да бъдем информирани кои фактори могат да го променят. При контакт на питейна вода с различни материали, от които са изградени вътрешните ВиК системи, в някои случаи примесите в тях могат да преминат във водата, променяйки нейните характеристики. При неправилно проектиране, поддържане или експлоатация, вътрешните водопроводни инсталации могат да бъдат изложени на рискове. Ръководството предоставя съвети и информация за защита на водопроводната система, собственост на потребителите - вътрешната водопроводна система

Откъде започва отговорността на крайния потребител? 

 

Обществената водоснабдителна система е собственост на доставчика на вода в съответното населено място. Границата й е до главния водомер или по – точно, до втория спирателен кран включително на водомерния възел.

Всички водопроводни инсталации в дома от главния водомер до всяко кранче (в кухнята, на душа и др.) са отговорност на собственика на имота.

Кой може да проектира и да извършва ремонтни дейности по вътрешната водопроводна мрежа? 
За монтаж, ремонти и други дейности по вътрешната водопроводна мрежа следва да се избират квалифицирани ВиК специалисти. 
Проектирането и изработването на нови частни водоснабдителни инсталации трябва да е насочено към минимизиране на източниците на опасности, както и към улесняване на наблюдението и поддръжката. 


При проектирането на вътрешна водопроводна инсталация трябва да се съобрази:
•    Нормално водоподаване и енергоефективни мерки;
•    Недопускане на зони със застояване;
•    Предотвратяване на вторично замърсяване, вследствие връщането във водопроводната система;
•    Предотвратяване на увреждания на водопроводните инсталации, вследствие образуване на котлен камък, корозиране, механични повреди;
•    Осигуряване на лесен достъп за обслужване;
•    Осигуряване на начин за пълно източване на инсталацията;
•    Мерки за предотвратяване на развитието на бактериите Legionella;
•    На всяка метална гофрирана тръба или гъвкава връзка се предвижда спирателен кран непосредствено преди връзката с водоползващия прибор. Крана се монтира преди гъвкавата връзка към стенния накрайник. Гъвкавите връзки имат по-малък експлоатационен живот и често дефектират.


•    Водопроводният излаз за студена вода при водочерпните кранове се проектира винаги отдясно, а за гореща вода за битови нужди – отляво.
•    При проектиране на успоредни водопроводни и канализационни тръби една над друга, водопроводните тръби се разполагат винаги над канализационните. Когато са вертикални, винаги студения щранг е към канализационния.
•    Водопроводната инсталация трябва да бъде разумно изградена и да се основава на нуждите на потребителите. 
•    Да се намали времето на задържане и да се избягва застоя – да се ограничи времето в което водата ще остане в контакт с материалите.
Застоялата вода, дългите тръби и тупиците трябва да се избягват за цялата водопроводна инсталация. Преоразмеряването на системата за топла вода също трябва да се избягва. 

 

Как да предотвратя "вторично" замърсяване след водопроводното отклонение? 

Важно е вътрешносградната водопроводна мрежа за питейна вода да няма връзки с кранове, обратни клапи и др. с водопроводна система от местен неконтролиран водоизточник (сондаж, кладенец и др.) или от водопровод за условно чисти води.

Защитно устройство във вътрешната водопроводна инсталация срещу обратен поток се проектира:

  • На главния циркулационен клон – преди свързването му с водонагревателя;
  • На водопровода за студена вода – преди водонагревателя;
  • При свързване към сградната водопроводна инсталация на съоръжение, изменящо питейната вода;
  • Когато са предвидени съоръжения за местно третиране на питейната вода – преди свързването им с водопроводната инсталация.

При домашни уреди, използващи и изменящи водата (пералня, съдомиялна машина, бойлер и др.), може да възникне обратно засмукване обратно във водопровода за питейна вода и следва да им бъде монтирано устройство възвратен клапан.

Кои фактори влияят върху качеството на питейната вода във вътрешната водопроводна мрежа?

Материалите, използвани за изграждането на вътрешните ВиК мрежи, в това число тръбите, уплътненията, кранчетата и т.н. могат да повлияят на качеството на питейната вода. Други фактори оказващи влияние върху качествата на питейната вода са:

  • Застой и слаб воден поток;
  • Неразтворените вещества (особено органичните), които навлизат в тръбите, могат да образуват утайки и се считат за "храна" на микроорганизмите, повишавайки тяхното количество;
  • Вещества, освободени от неподходящи за питейна вода материали (миграция);
  • Липсата на почистване и поддръжка на филтри, аератори или най-общо места, където се натрупват суспендирани вещества под формата на утайка и котлен камък;
  • Липса на контрол на температурата: средно-топлата вода между 25°C и 50°C е благоприятна за развитието на бактерии, като Legionella или други бактерии, които могат да увредят човешкото здраве.

Кои показатели на питейната вода могат да се влошат при неправилно проектиране или експлоатиране на вътрешносградната мрежа?  
Вкус и мирис на водата

Някои материали могат да причинят нежелана миризма или вкус на водата. Широка гама от материали се свързва с вкусовете и миризмите - растителни масла, разтворители, катранени облицовки, гуми, използвани в гъвкави маркучи, някои пластмаси или епоксидни смоли, лепила и цименти, смазочни материали, уплътнители и т.н. Нежеланата миризма или вкус могат да бъдат причинени от тръби или фитинги, които не са предназначени за контакт с питейна вода, или които не са правилно съхранени или монтирани. 

Желязото може да доведе до промяна на цвета и появата на мирис на водата
Желязото във водата се наблюдава основно в две форми – разтворена и неразтворена. Водата, съдържаща разтворено желязо няма особен цвят, но при досег с кислорода от въздуха се превръща в неразтворимата му форма и става мътна с червеникаво-кафяв оттенък. Образуват се отлагания по тръбите, които могат да се отделят при потока на водата и от смесителя да излезе „ръждива“ вода. При пране е възможно да се появят червеникаво-кафяви петна, които трудно се отмиват.


 

Разтвореното желязо може да придаде на водата мирис на метал. Когато се използва такава вода за приготвяне на чай или кафе, би могло да се наблюдава черен цвят и неприятен вкус.

Причинителят може да е корозирала тръба или друг компонент на водопроводната система, изградена от метален материал. Методи за решение са филтрация, омекотяване, озониране на водата или добавяне на хлор и други химикали.

Мирис на “хлор”

Ако откриете, че водата има неприятен мирис на хлор, добро решение е да сложите в хладилника кана за вода. Това естествено ще намали миризмата на хлора. Покрийте каната и я използвайте в рамките на 24 часа, за да предотвратите растежа на микроорганизми.

Цвят на водата
Когато се извършват ремонтни дейности по общественото водоснабдяване или в сграда извън частните домове, водата в дома може да придобие кафяв или оранжев цвят. В този случай оставете крана на чешмата пуснат, докато цветът на водата не се нормализира.
Дръжте чешмата отворена за няколко минути: ако водата все още не е бистра, можете да попитате съседите си дали имат същия проблем. В този случай трябва да се свържете с местния ВиК оператор за повече информация и, в зависимост от съветите им, да не използвате вода за пиене: тя може да бъде замърсена и опасна. Прането може да се избягва, за да не се появят петна.
Ако в квартала няма такъв проблем, проблемът вероятно е във Вашата вътрешна водопроводна мрежа.
Мътност
Ако водата е мътна или бяла на вид, това може да е свързано с фини въздушни мехурчета. Дръжте водата в прозрачна каничка или стъкло: въздушните мехурчета ще излязат за няколко минути. От друга страна, ако цветът е причинен от вещества, които се утаяват на дъното, можете да се свържете с вашия ВиК оператор за повече информация.

Какво да направим когато сме далеч от дома?

Когато сте извън дома си за дълъг период от време, е препоръчително да затваряте личната си водопроводна инсталация, за да я предпазите от евентуални течове. Когато се връщате у дома след дълго отсъствие, е добре да проверите и водопроводната си мрежа: пуснете крановете за няколко минути, за да изчистите количеството вода, застояло в тръбите и да намалите възможния вкус на застояло. През студените месеци, в случай, че имота не се обитава, водопроводната инсталация задължително трябва да се изолира, за да се предотвратят евентуални замръзвания и спуквания на водопровода.

Мога ли да използвам филтри за "допречистване" на водата вкъщи?

За подобряване качеството на водата на пазара се предлагат много видове филтри (за вътрешния водопровод, за крановете, за кани и др.). Не забравяйте да прочетете и приложите инструкциите на производителя: касетата има максимален срок на употреба. Филтрите са годни само ограничен период от време. След като полезният им живот приключи, трябва да бъдат подменяни. Когато филтърът не се поддържа според инструкциите, съществува риск самият той да се превърне във вторичен източник на замърсяване.