Онлайн промяна титуляр на партида

При промяна в собствеността или вещното право на ползване на имота е необходимо новият и/или предишният собственик/ползвател да уведомят "Софийска вода" за настъпилата промяна. Срокът за заявяване на услугата е 30 дни от датата на промяна на собствеността или вещното право на ползване на имота (или 60 дни при смърт на потребител – физическо лице). След този срок услугата е платена.

Общи условия за предоставяне на ВиК на потребителите от "Софийска вода" АД

Информация за потребителите.

Информация за поверителност и защита на личните данни на клиентите на „Софийска вода“ АД
 

Необходимо е да попълните в свободен текст в празното поле на страницата следната информация, необходима за извършване на услугата:

Нотариален акт № …………., том  ………., рег. № ……………., дело № …………. от ……………….. г. на Нотариус …………… № ……… в НК, вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № ……………. от ………….. г., акт № …….., том ……….., дело № ………./………….. г.
При учредено вещно право на ползване:  Име и ЕГН на титуляра на вещното право (Съгласно чл. 57 ал.1 от Закона за собствеността във връзка с чл.3 ал.1 т.1-3  от Наредба 4 за реда за присъединяване на потребителите и за ползване на ВиК системи, лицето с учредено вещо право на ползване следва да е титуляр по партидата).

В случай на наследен имот, опишете и:

Удостоверение за наследници №……., дата…………….. Починал/а на (дата)…….; Наследник/ци – три имена и ЕГН (описват се всички наследници).

Моля, не изпращайте като прикачен документ копие на нотариален акт,  удостоверение за наследници.
В случай, че получим прикачени копия на тези документи – те ще бъдат надлежно заличени в деня на получаването на имейла.

 • Попълненото заявление;
 • При съсобственост – Попълнена декларация 1 между съсобствениците, определящо титуляра на партидата;
 • При липса на споразумение, при невъзможност за сключване на споразумение(съсобственикът/съсобствениците отсъстват) моля, попълнете и приложете декларация 2, че заявителят на услугата ще е и титуляр на партидата;
 • Приемо-предавателен протокол за показанията на водомерите в имота в момента на покупко-продажбата / наследяването – ако е наличен.
 • Попълненото заявление;
 • Заявлението се подава от наемателя;
 • Нотариално заверена декларация 3 от наемодателя, че е съгласен наемателят да е титуляр на партидата.
 • Заявлението се подава от наемателя;
 • Приемо-предавателен протокол за показанията на водомерите в имота към момента на отдаване под наем, ако е наличен.
 • Протокол за влизане във владение – в случай на придобиване на имота чрез съдебно решение;
 • Пълномощно – в случай, че сте нотариално упълномощен да представлявате лицето, заявяващо услугата.


Моля, прикачете попълнените и подписани документи (сканирани или четлива снимка) към формата за заявка.

Услугата е електронна и можете да изпратите заявката по имейл. След изтичане на посочените срокове услугата може да се заяви и в Център за обслужване на клиенти, а цената е 10,44 лв. с ДДС.

Таксата може да заплатите и по електронен път или чрез банков превод, като в този случай е нужно към документите да приложите и платежен документ. В него като основание за плащане се посочва смяна на партида, име и клиентски номер.

Форма за заявка

Въведете телефонния си номер след нулата

Можете да прикачите файлове с размер до 20MB в следните формати: png, jpg, jpeg, bmp, tif, tiff, pdf, xsl, xlsx, xlsm, xlsx, txt, rtf, doc, docx, odt, ods, ppt, pptx, pps.