Общи условия за ползване на интернет сайта на "Софийска вода" АД

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между "Софийска вода" АД (наричано по-долу за краткост Дружеството) и всяко лице [наричано по-долу за краткост Потребител), което ползва Интернет сайта на "Софийска вода" АД и/или услугите, предоставяни чрез него.

2. Настоящите Общи условия са публикувани на Интернет сайта на "Софийска вода" АД.

3. Потребителите по смисъла на настоящите Общи условия са две категории:
3.1. Регистрирани - Потребители, които се регистрират на Интернет сайта на "Софийска вода" АД чрез въвеждане на име, e-mail адрес, парола, клиентски номер и номер на фактура от последните шест месеца.
3.2. Нерегистрирани - Потребители, които посещават Интернет сайта на "Софийска вода" АД без да извършват регистрация.

4. Потребителят, с ползването на сайта на "Софийска вода" АД, получава актуална и изчерпателна информация за структурата, целите и дейността на Дружеството, както и за предоставяните от Дружеството услуги.

5. Регистрацията на Интернет сайта е безплатна. Само Потребители, които са извършили валидна регистрация на Интернет сайта на "Софийска вода" АД, могат да се възползват от предимствата от нея, като: проверка на сметки и отчети; следене на консумацията за няколко имота; подаване на онлайн самоотчети; възможност за създаване на абонамент за получаване на информация за предстоящи планирани спирания на водата за даден район; филтрирана информация по регистрирани клиентски номера за графиците за отчитане от инкасаторите; автоматично идентифициране при задаване на въпроси на сайта.

6. Услугите, за които не е необходима регистрация са подробно посочени на Интернет сайта на Дружеството.

7. "Софийска вода" АД има право да публикува на сайта си единствено съобщения свързани с дейността на Дружеството и извършваните от него услуги, но не и търговски и рекламни съобщения за целите на директния маркетинг.

8. При ползване на услугите на Интернет сайта на "Софийска вода" АД, Потребителят се задължава да спазва следните изисквания:
8.1. да изпраща съобщения, изписани на български език (допускат се съобщения и на английски език).
8.2. да не изпраща търговски, рекламни текстове и/или изображения.
8.3. да не изпраща до администраторите на Интернет сайта на Дружеството нецензурни, обидни, клеветнически, заплашителни или други текстове и/или изображения, накърняващи честта и достойнството на други Потребители или доброто име на "Софийска вода" АД.

9. В случай на неправомерни действия във връзка с използването на Интернет сайта, при поискване от компетентните органи на Република България, "Софийска вода" АД има право да предоставя на компетентните органи цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя.

10. Всеки Потребител има право да изрази мнение или да зададе своя въпрос, свързан с дейността на Дружеството или свързан с ползването на предлаганите на Интернет сайта услуги чрез изпращане на лично съобщение до e-mail адрес, посочен в секция "Въпроси" на сайта на "Софийска вода" АД.

11. "Софийска вода" АД се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява личния e-mail, както и създадена потребителска парола или друга персонална информация, предоставена от Потребителя, без негово предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба. Лична информация (лични данни), която Потребител предоставя и/или изпраща на Интернет сайта на "Софийска вода" АД чрез електронна поща или по друг начин, ще бъде използвана в съответствие с правилата и условията на Закона за защита на личните данни. Всяко друго съобщение или материал, който Потребител изпрати на e-mail адреса на Дружеството, като въпроси, коментари, предложения и други подобни, ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост.

12. Чрез своя Интернет сайт Дружеството ще събира, обработва и съхранява единствено и само лична информация (напр.: име на Потребителя, адрес, телефонен номер или e-mail адрес], която Потребителят е предоставил доброволно. Ако Потребителят не иска да бъде събирана допълнителна информация за него, освен необходимата такава за регистрацията на сайта - негово е правото да не я предоставя.

13. "Софийска вода" АД ще използва предоставената от Потребителя лична информация с цел да разбере по-добре нуждите и желанията му, и съответно да подобри своите продукти и услуги; да се свърже с него (или друга трета страна от свое име), както и за да предостави на Потребителя поискана от него конкретна информация (след като се увери, че тя не е налична като такава на Интернет сайта). Дружеството може да предостави на трета страна обобщена - но не и индивидуална - информация за посетителите или потребителите на своя Интернет сайт.

14. Потребителят следва да уведомява администраторите на сайта за грешки, технически проблеми и други проблеми, свързани с ползването на Интернет сайта на Дружеството, на интернет адрес, посочен в "Въпроси" на Интернет сайта.

15. "Софийска вода" АД си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи условия, както и структурата или съдържанието на своя Интернет сайт,
както и да прекратява достъпа до него по всяко време, за което не се задължава да уведомява Потребителя.

16. За всички неуредени в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

17. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.