Качество на питейната вода в София

Описание на характерните индикаторни показатели в питейната вода


Питейната вода в София е с ниско съдържание на разтворени соли в нея, което я прави подходяща за всекидневна употреба и полезна за нормалното функциониране на клетките в организма. Питейната вода се добива предимно от планински водоизточници в Рила, които се събират в язовирите “Бели Искър” и “Искър”. Средна стойност за показател "Обща твърдост" във водоснабдителната система в гр. София е < 0,75 mgeq/l или около 2 dH (Немски градуси), което я категоризира като "мека вода". Активна реакция (рН) – показател определящ киселинност или алкалност на водата. Електропроводимост – определя сумата от разтворените соли във водата.

Вкус, мирис и цвят – водата, предназначена за питейно-битови цели е без вкус, мирис и цвят. Появата на вкус, мирис и цвят се причинява от разтворени соли, минерали и газове във водата.

Мътност – индикатор за намалената прозрачност на питейната вода. Причинява се от наличието на механични примеси и/или развитие на планктон във водата.

Обща твърдост – твърдостта на водата се определя от наличието на разтворени в нея минерали (соли на калций, магнезий, стронций и барий).

Остатъчен свободен хлор – показател определящ частта от добавеният хлор за пречистване, която е свободна да деактивира болестопричиняващи организми и служи за непрекъсната дезинфекция. Количеството на свободен хлор в питейната вода е такова, че да осигури ефективна дезинфекция на водата от една страна и от друга страна да не превишава прага от 0,40 mg/l. Хлорът е биоцид, който унищожава микрофлората на водата, а също така в някои случаи въздейства благоприятно и на други показатели като цвят и мътност. Изключително важно е питейната вода да бъде обеззаразена и да не съдържа болестотворни бактерии, вируси и паразити, които причиняват стомашно-чревни инфекции и по-сериозни заболявания. Напълно нормално е и в съответствие с препоръките на Световната здравна организация след проведена дезинфекция да остане малко количество „свободен хлор“ във водата до крана на клиентите. Така се гарантира предотвратяването развитието на вредни бактерии в цялата водоснабдителна мрежа. Когато водата в чашата е бяла, тя съдържа мехурчета въздух, които след няколко секунди преминават във въздуха. Погрешно е схващането, че „бялата вода“ е хлорирана!

Амониеви йони, нитрати, нитрити – Повишаването на стойностите на тези показатели се дължи на външни замърсители на водата, в които те се съдържат. Алуминий – показателят е с естествен произход във водата и също така е резултат на пречиствателните процеси в питейната вода.

Желязо – източниците на желязо обикновено са натурални - минерали или от инсталацията на водопроводната мрежа. Желязото е естествен компонент във водата.

Фосфати – показател, определящ наличието на фосфатни йони във водата. Фосфатите не са токсични за хората , освен ако не присъстват в екстремно високи концентрации.

Флуориди – източници на флуор могат да бъдат минерали, почви и индустриално замърсяване. Не са опасни за човешкото здраве, при ниски стойности. При дезинфекция на питейната вода в района на София не се използва флуор. Питейната вода в София съдържа около 0,07 mg/l флуориди, което е около 20 пъти по-малко от допустимите стойности.

Радиологични показатели (Алфа активност; Бета активност; Индикативна доза; Тритий; Уран, Радон)- източници на радиация могат да са минерали/руди, съдържащи радиоактивни елементи, които отделят радиация при разпада си.
Показател Радон е включен в наредбата и се контролира от 28/11/2015г. Показател Уран от 28/11/2015г. се контролира като химичен елемент, а не като част от радиологичните показатели.
В Питейната вода в София не се откриват радиоактивни вещества.

Колиформни бактерии и Ешерихия коли – колиформните бактерии обичайно присъстват в околната среда и в стомашно-чревният тракт на животни и хора. Те са най-разпространеният индикатор за бактериологичното състояние на водата. Унищожават се при процеса на дезинфекция на питейната вода.

Клостридиум перфрингенс – наличието на тази бактерия в питейната вода е признак на фекално замърсяване. До момента не е откривана в питейната вода.

Питейната вода в София не съдържа олово, живак, арсен, пестициди и др. Наличието на изброените по-горе показатели във водата, не представлява риск за здравето, освен ако не бъдат превишени максимално допустимите стойности, определени в регулативните документи.

Как са структурирани докладите с данни?


Във връзка с изпълнението на Наредба №9/16.03.2001, "Софийска вода" АД осигурява актуална информация за качеството на доставяната питейната вода, достъпна в годишен и месечен доклад по райони. Годишният съдържа средни стойности за показателите "обща твърдост", "Пестициди (общо)", "олово", "арсен", "живак", "флуориди", "фосфати", както и Радиологични показатели като Радон, Тритий, Индикативна доза, Обща алфа и бета активност, за последната календарна година, в която са проведени изпитванията. Данните са таблично представени в две отделни таблици – една за физикохимичните показатели и една за радиологичните показатели и съдържат още мерна единица, средно годишна стойност и допустима стойност. Избраните показатели са част от периодичния мониторинг на Наредба 9. Честотата на периодичния мониторинг е по-малка от тази на постоянния. Тя е нормативно определена и различна за всеки пункт като зависи о т подаваното водно количество към съответния район. Ако не е извършен мониторинг по периодичните показатели за даден пункт в дадена година, докладът се публикува или обновява, веднага след последното му провеждане. Данните в този вид доклади отразяват качеството на водата за период от една година в определена контролна точка. Месечният доклад съдържа данни за pH, електропроводимост, свободен хлор, алуминий, желязо, манган, амониеви йони, нитрати, нитрити, мътност, цвят, вкус, мирис, както микробиологични показатели – Клостридиум перфрингенс, колиформни бактерии, ешерихия коли. Данните са таблично представени в две отделни таблици – една за физикохимичните показатели и една за микробиологичните показатели и съдържат още мерна единица, получен резултат от анализ и допустима стойност. В доклада има информация за адреса на точката за мониторинг, датата на пробовземане и идентификационния код на пробата. Избраните показатели са част от постоянния мониторинг на Наредба 9. Неговата честотата е по-голяма от тази на периодичния. Тя е нормативно определена и различна за всеки пункт като зависи от подаваното водно количество към съответния район. Този вид доклади се публикуват всеки месец, в който е проведен мониторинг за дадената точка на контрол. Данните в тях отразяват качеството на водата към конкретния момент на пробовземане в определена контролна точка.

Как се осъществява контролът на питейната вода?

Качеството на питейната вода, доставяна от "Софийска вода" за цялата концесионна област ( Столична община), се определя съгласно изискванията на Наредба №9/16.03.2001, последно изменена на 16/05/2023г.

  • Пунктовете за вземане на проби са определени съвместно от "Софийска вода" АД и Столична РЗИ и са 87 на брой.
  • Честотата на пробовземане и анализ за всеки пункт за мониторинг в София и региона се определя, в зависимост от подаваните водни количества към него, съгласно изискванията на Наредба 9. Затова всеки пункт за мониторинг е с различна честота на контрол.
  • Допустимите стойности на изследваните показатели са посочени в Наредба 9/2001 за качествата на вода, предназначена за питейно-битови цели и представляват прага, до който наличието на съдържащите се компоненти във водата не представлява опасност за човешкото здраве.
  • Вземането на проби се осъществява по признати международни стандарти и от обучени специалисти.
  • Анализите на пробите се провеждат по акредитирани методи - признати международни стандарти и вътрешно-лабораторни методи.
  • Ежегодно "Софийска вода" АД взема около 9 000 контролни проби от води за питейно-битови цели, включително и от пунктовете за мониторинг по водопроводната мрежа при консуматорите. Анализите са около 150 000 и надвишават минимално необходимия нормативно определен брой.
  • За контрола на показателите на питейната вода ежедневно се грижи екип от 35 квалифицирани и обучени специалисти на ЛИК - биолози и химици. Лабораторният Изпитвателен Комплекс е акредитиран съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 от началото на 2010 г.
  • Контролът на питейната вода е непрекъснат. Проби се вземат и анализират всеки ден, както и през почивни и празнични дни.

Какво да направя, ако качеството на водата се влоши?


Уверете се, че сте източили водата достатъчно. Източването трябва да е в продължение на 2-3 минути така, че да се установи постоянна температура на водата след пускане на крана. В случай че няма промяна и качеството е влошено след източването, сигнализирайте ни он-лайн през сайта или на тел. 0800 1 21 21. След приемане на Вашия сигнал, ние ще извършим проверка на водопроводната мрежа в района и на качеството на подаваната питейна вода. Ако установим проблем, ще реагираме веднага. При желание от Ваша страна за обратна връзка, ще Ви държим информирани. Предприетите действия от наша страна включват промиване на водопроводи и опресняване на водата в рискови участъци на мрежата. Софийска вода изпълнява годишна програма за механично почистване и дезинфекция на всички обслужващи резервоари и съоръженията по пътя на водата в ПСПВ "Бистрица" и ПСПВ "Панчарево". Дългосрочните мерки включват изпълнение на инвестиционни проекти за подновяване на водопроводи и/или сградни водопроводни отклонения. Качеството на питейната вода в София е относително стабилно. Въпреки това поддържането на стабилни показатели е динамичен и непрекъснат процес. В някои случаи отклонения от качеството на питейната вода е възможно да възникнат след аварийни или планови спирания на водоснабдяването. В голяма част от случаите, наблюденията ни показват, че отклоненията се дължат на остарелите вътрешно-сградни водопроводни отклонения, поддържането на които е извън отговорността на ВиК оператора .