Сключване на договор за присъединяване

Сключването на договор за присъединяване се подписва съгласно чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство за територията и Наредба №4 на МРРБ от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и ползване на водоснабдителните и канализационните системи.
Страни по този договор са "Софийска вода" и собственикът на имота и/или носителят на ограниченото вещно право на строеж. Той може да бъде сключен лично от тях или от упълномощено лице, въз основа на нотариално заверено пълномощно.
 

Необходими документи

За да сключите Договор за присъединяване към ВиК мрежата, е необходимо да разполагате с:

  • Документ за собственост (отстъпено право на строеж).
  • Съгласуван със “Софийска вода” проект за сградни ВиК отклонения (в случай, че имота се отводнява с изгребна яма се прилага съгласуван проект с общината за изгребната яма).
  • Нотариално заверено пълномощно даващо право на упълномощеното лице да подписва договори със "Софийска вода".
  • Разрешение за строеж на сградата.
  • В случай че отклонението преминава през чужд имот, е необходимо да бъде приложен нотариално заверен договор между собствениците (по чл. 193 от ЗУТ). Той трябва да е вписан в имотния регистър като тежест и на двата имота.
  • Заявление за сключване на договор за присъединяване.
  • Заявление за сключване на договор за присъединяване с обща приемателна комисия за уличен водопровод и/или канал и сграда.
  • При необходимост от издаване на дубликат на договор е трябва да подадете заявление за дубликат.

Ако е необходимо, „Софийска вода” може да изисква и други, изрично указани документи.

Когато се представят копия на необходими документи за сключване на Договор за присъединяване, те трябва да бъдат заверени от собственика или от упълномощено от него лице със собственоръчен подпис и „вярно с оригинала”.

Опции с възможност за заявка