Сключване на договор за отвеждане и пречистване на отпадъчни води доставени със специализирани транспортни средства (цистерни и други)

Чрез сключването на договор за отвеждане и пречистване на отпадъчни води доставени със специализирани транспортни средства (цистерни и други) „Софийска вода“ АД се задължава да приема и отвежда за пречистване посредством канализационната мрежа и Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води Кубратово (СПСОВ) отпадъчните води на клиента.

Страни по този договор са "Софийска вода" АД и клиентът, който доставя отпадъчни води със специализирани транспортни средства. Договорът може да бъде сключен лично или от упълномощено лице, въз основа на нотариално заверено пълномощно.

Необходими документи
  • Резултати от акредитирана лаборатория за проведени анализи, за качеството на отпадъчните води, които ще се доставят, по показатели БПК5, ХПК, суспендирани вещества, рН.
  • Документ удостоверяващ обема на транспортното средство, което ще бъде използвано за целите на договора;
  • Нотариално заверено пълномощно даващо право на упълномощеното лице да подписва договори със "Софийска вода" АД.

Ако е необходимо, „Софийска вода” може да изисква и други, изрично указани документи.

Когато се представят копия на необходими документи за сключване на Договор за присъединяване, те трябва да бъдат заверени от собственика или от упълномощено от него лице със собственоръчен подпис и „вярно с оригинала”.

Опции с възможност за заявка