Сключване на договор за извършване услугите водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води при използване на вода за стопанска дейност

Сключването на договор за извършване услугите водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води при използване на вода за стопанска дейност се подписва съгласно чл.4, ал.3 Наредба №7 на МОСВ, МРРБ и МЗ от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места.

Страни по този договор са "Софийска вода" АД и титулярът на партидата. Договорът може да бъде сключен лично или от упълномощено лице, въз основа на нотариално заверено пълномощно.

Необходими документи
  • Заявление за сключване на договор за извършване услугите водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води при използване на вода за стопанска дейност;
  • Формуляр за данни за индустриален клиент
  • Нотариално заверено пълномощно даващо право на упълномощеното лице да подписва договори със "Софийска вода" АД.

Ако е необходимо, „Софийска вода” може да изисква и други, изрично указани документи.

Когато се представят копия на необходими документи за сключване на Договор за извършване услугите водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води при използване на вода за стопанска дейност, те трябва да бъдат заверени от собственика или от упълномощено от него лице със собственоръчен подпис и „вярно с оригинала”.

Опции с възможност за заявка