Справки

"Софийска вода” АД издава справки за баланс по индивидуална партида, справка за етажната собственост както и справка за показанията на водомер за топла вода, служеща пред дружествата за топлинно счетоводство. 
Издаването им може да се заяви от титуляря на партидата или от упълномощено от него лице.

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Справка за етажна собственост за период по-дълъг от последните 12 месеца /до 10 работни дни/
16.00
19.20
Справка показания на топъл водомер, служеща пред дружествата за топлинно счетоводство /до 10 работни дни/
9.50
11.40
Справки за индивидуална партида (баланс) за период по-дълъг от последните 12 месеца /до 10 работни дни/
10.00
12.00
Необходими документи
  • Клиентски номер;
  • Лична карта на титуляря/собственика;
  • Пълномощно, в случаите, в които молбата не се подава от титуляря/собственика.

За услугата „Справка за етажна собственост“ са необходими следните документи:

  • Пълномощно или актуален официален документ, от който да е видно, че заявителя е домоуправител или упълномощено от живущите в етажна собственост (ЕС) лице;
  • Протокол от проведено общо събрание на етажна собственост или протокол за упълномощаване с подписите на собствениците/ ползвателите на имотите. 
Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Справка за етажна собственост за период по-дълъг от последните 12 месеца /до 10 работни дни/
16.00
19.20
Справка показания на топъл водомер, служеща пред дружествата за топлинно счетоводство /до 10 работни дни/
9.50
11.40
Справки за индивидуална партида (баланс) за период по-дълъг от последните 12 месеца /до 10 работни дни/
10.00
12.00