Споразумение за разсрочено плащане

Ако имате натрупани задължения и не можете в кратки срокове да ги погасите, „Софийска вода” АД предлага споразумение за разсрочено плащане. При договаряне на условията му се прилага индивидуален подход към всеки клиент и в зависимост от възможностите за плащане се определя срокът за погасяване на дълга и размера на месечните вноски.

При подписването на споразумение за разсрочено плащане и спазването на условията по него, дружеството няма да предприема допълнителни действия по събиране на дълга.

Условия на споразумението:

 • Споразумението се сключва с титуляря на сметката или упълномощено от него лице. 
 • По партида на етажна собственост, споразумението се сключва от упълномощено от етажната собственост лице, като упълномощаването задължително се удостоверява с документ.
 • Споразумение може да бъде сключено за просрочени задължения над 200 лв. за период над 2 месеца.
 • Установена практика е разсрочването на задълженията да бъде до 6 (шест) месеца за юридически лица и до 12 (дванадесет) месеца за физически лица, като първоначалната вноска по него за физически лица е 30%, а за юридически лица – 50% от дължимата сума.
 • От датата на сключване на споразумението не се начисляват лихви по дълга, при условие, че вноските се плащат в посочените срокове за плащане на месечните вноски. 
 • Новите фактури се заплащат съгласно посочените срокове за плащане.
 • Споразумение за разсрочено плащане може да се заяви при посещение от представители на „Софийска вода” АД - посредници „Събиране на задължения”.

  Представителите на дружеството се легитимират със служебна карта и пълномощно. При плащане задължително се издава касов бон с логото на „Софийска вода” АД. Информация за техните правомощия ще намерите на безплатния ни телефон 0800 121 21.

Заявете споразумение и онлайн

Предлагаме и лесен и удобен начин за сключване за споразумение за разсрочено плащане онлайн.
За да заявите своето желание за сключване за споразумение за разсрочено плащане онлайн е необходимо да попълните формата в страница "Въпроси", като в полето „Тема“ изберете  „Плащания“. В рамките на два работни дни наш колега ще се свърже с Вас за договаряне на условията по споразумението.

Споразумението с договорените условия ще бъде изпратено на посочения от Вас имейл адрес.

Важно! Споразумението влиза в сила при изпълнение на следните задължителни условия:

 • Потвърждение за съгласие с договорените условия, изпратено по имейл.
 • Изпратен обратно подписан от Ваша страна екземпляр на споразумението - сканирано по имейл или на хартиен носител по куриер.
 • Заплащане на първоначалната вноска в рамките на два работни дни, считано от датата на споразумението.
Опции с възможност за заявка