Служебна бележка за наличие или липса на задължения

“Софийска вода” АД издава служебни бележки, с които да удостоверите платените или дължимите суми към дружеството. 
Услугата са заявява от титуляря на партидата или собственика на имота, за който се издава служебната бележка. 

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Издаване на служебна бележка (до 5 работни дни)
9.50
11.40
Необходими документи

Клиентски номер;
Лична карта на титуляря/собственика;
Пълномощно, в случаите, в които молбата не се подава от титуляря/собственика.

Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Издаване на служебна бележка (до 5 работни дни)
9.50
11.40