Съгласуване на работен проект за 1 водопроводно и 1 канализационно сградно отклонение

След изготвяне на инвестиционен проект в съответствие с предоставените изходни данни, „Софийска вода” съгласува работния проект в частта относно сградното водопроводно и/или канализационно отклонение.

Цената за издаване на дубликат на документа е 20% от цената на услугата. За издаване на дубликат на съгласуван проект за сградно водопроводно и/или сградно канализационно отклонение е необходимо попълнено заявление.

При необходимост от пресъгласуване на работни проекти поради изтекъл срок или последващо внасяне на проект поради отказ по технически причини е необходимо попълнено заявление. Цената за издаване на документа е 50% от цената на услугата.

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (до 14 календарни дни)
143.00
171.60
Ускорена (до 10 календарни дни)
286.00
343.20
Необходими документи
  • Попълнено заявление;
  • Копие от издадени от "Софийска вода" АД изходни данни;
  • Работен проект – 2 бр., съгласно гл.ХІІ от Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
  • Копие от съгласуван от Столична община работен проект на вътрешносградната ВиК инсталация.
Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (до 14 календарни дни)
143.00
171.60
Ускорена (до 10 календарни дни)
286.00
343.20