Съгласуване на работен проект за 1 сградно водопроводно или канализационно отклонение

След изготвяне на инвестиционен проект в съответствие с предоставените изходни данни, „Софийска вода” съгласува работния проект в частта относно сградното водопроводно и/или канализационно отклонение. 

Цената за издаване на дубликат на документа е 20% от цената на услугата. За издаване на дубликат на съгласуван проект за сградно водопроводно и/или сградно канализационно отклонение е необходимо попълнено заявление.

При необходимост от пресъгласуване на работни проекти поради изтекъл срок или последващо внасяне на проект поради отказ по технически причини е необходимо попълнено заявление. Цената за издаване на документа е 50% от цената на услугата.

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (до 14 календарни дни)
102.00
122.40
Ускорена (до 10 календарни дни)
204.00
244.80
Необходима информация
  • При наличие на актуални изходни данни се подава заявление за съгласуване на сградни отклонения;
  • При изтекъл срок на изходните данни се подава заявление за преиздаване на изходни данни;
  • На следващ етап се подава заявление за съгласуване на сградни отклонения;
  • Копие от издадени от "Софийска вода" АД изходни данни;
  • Работен проект – 2 бр., съгласно гл.ХІІ от Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
  • Копие от съгласуван от Столична община работен проект на вътрешносградната ВиК инсталация.
Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (до 14 календарни дни)
102.00
122.40
Ускорена (до 10 календарни дни)
204.00
244.80