Съгласуване на проекти за улични водопроводи и съоръжения

“Софийска вода” предлага технически услуги за издаване на становища, изходни данни, съгласуване на проекти и други. Проектирането на уличен водопровод и/или уличен канал, се осъществява от клиента съгласно, изходни данни, издадени от „Софийска вода” и указателно писмо на Дирекция „Архитектура и градоустройство” на Столична община като се спазват действащите нормативно установени правила и технически норми.
 

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
С дължина на водопровода до 100 м. Обикновена (до 20 работни дни)
277.00
332.40
С дължина на водопровода до 100 м. Ускорена (до 14 работни дни)
395.71
474.85
С дължина на водопровода над 100 м за всеки следващи 100 м. Обикновена (до 20 работни дни)
119.48
143.38
С дължина на водопровода над 100 м за всеки следващи 100 м. Ускорена (до 14 работни дни)
170.69
204.83
Необходими документи
  • Попълнено заявление;
  • Копие от издадените от „Софийска вода” АД изходни данни;
  • Работен проект – 2 бр., съгласно гл.ХІІ от Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
  • Копия от: указателно писмо от НАГ–СО;
  • Други документи: копия от съгласувано проектно трасе, с дружества, експлоатиращи подземни проводи; становища от Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и Столична РЗИ. 
Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
С дължина на водопровода до 100 м. Обикновена (до 20 работни дни)
277.00
332.40
С дължина на водопровода до 100 м. Ускорена (до 14 работни дни)
395.71
474.85
С дължина на водопровода над 100 м за всеки следващи 100 м. Обикновена (до 20 работни дни)
119.48
143.38
С дължина на водопровода над 100 м за всеки следващи 100 м. Ускорена (до 14 работни дни)
170.69
204.83