Съгласуване на проекти за улични канали, колектори и съоръжения

“Софийска вода” предлага технически услуги за издаване на становища, изходни данни, съгласуване на проекти и други. Проектирането на уличен водопровод и/или уличен канал, се осъществява от клиента съгласно, изходни данни, издадени от „Софийска вода” и указателно писмо на Дирекция „Архитектура и градоустройство” на Столична община като се спазват действащите нормативно установени правила и технически норми.

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Дължина на канализацията до 100 м. Обикновена (до 20 работни дни)
303.23
363.88
Дължина на канализацията до 100 м. Ускорена (до 14 работни дни)
433.19
519.83
Дължина на канализацията над 100 м за всеки следващи 100 м. Обикновена (до 20 работни дни)
128.78
154.54
Дължина на канализацията над 100 м за всеки следващи 100 м. Ускорена (до 14 работни дни)
183.97
220.76
Необходими документи
  • Попълнено заявление;
  • Копие от издадените от „Софийска вода” АД изходни данни ;
  • Работен проект – 2 бр., съгласно гл.ХІІ от Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
  • Копия от: указателно писмо от НАГ–СО;
  • Други документи: копия от съгласувано проектно трасе, с дружества, експлоатиращи подземни проводи; становища от Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и Столична РЗИ. 
Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Дължина на канализацията до 100 м. Обикновена (до 20 работни дни)
303.23
363.88
Дължина на канализацията до 100 м. Ускорена (до 14 работни дни)
433.19
519.83
Дължина на канализацията над 100 м за всеки следващи 100 м. Обикновена (до 20 работни дни)
128.78
154.54
Дължина на канализацията над 100 м за всеки следващи 100 м. Ускорена (до 14 работни дни)
183.97
220.76