Промяна на титуляр на партидата

При промяна в собствеността или вещното право на ползване на имота е необходимо новият и/или предишният собственик/ползвател да уведомят "Софийска вода" за настъпилата промяна. 

Можете да посетите един от центровете за обслужване на клиенти на "Софийска вода" в срок от 30 дни от датата на промяната на собствеността или ползването на имота (или 60 дни при смъртен случай на титуляря на партидата).

Промяна на титуляр на партидата може да бъде заявена и онлайн на страница Онлайн промяна титуляр на партида.

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Смяна на титуляр на партида след регламентирания в Общите условия срок
8.70
10.44
Необходими документи

Нов собственик/ползвател – физическо лице

Необходима информация и документи:

  • Клиентски номер към „Софийска вода” АД на предишния собственик/ползвател и актуален отчет на водомерите на имота;
  • Заявление;
  • Документ за собственост на имота (нотариален акт, настанителна заповед, удостоверение за наследници) или нотариален акт за учредяване на право на ползване Нотариалният акт се ползва само за информация; 
  • При съсобственост - писмено споразумение между съсобствениците, определящо титуляря на партидата.

При липса на споразумение партидата се открива на всички съсобственици, отговарящи пропорционално на дела си.

При сключен договор за наем на имота титуляр на партидата може да бъде наемателят.
В този случай е необходимо заявлението да се подаде от наемателя и съгласно чл.2, ал.3 от Общите условия, собственикът или титулярят на вещното право на ползване на имота лично да декларира съгласие пред ВиК оператора наемателят да бъде потребител на ВиК услуги за определен срок, или се представя декларация с нотариална заверка на подписа му наемателят да бъде потребител на ВиК услуги за определен срок.

Нов собственик/ползвател – юридическо лице (фирма)

Необходима информация и документи: 

  • Клиентски номер към „Софийска вода” на предишния собственик/ ползвател; 
  • Приемо-предавателен протокол подписан от настоящия и предишния собственик/ползвател с отчет на водомерите; 
  • Документ за собственост на имота или нотариален акт за учредяване на вещно право на ползване; 
  • Фирмени документи - идентификационен номер по БУЛСТАТ, номер на фирмено дело;
  • Заявление.

При сключен договор за наем на имота титуляр на партидата може да бъде наемателят.
В този случай е необходимо заявлението да се подаде от наемателя и съгласно чл.2, ал.3 от Общите условия, собственикът или титулярят на вещното право на ползване на имота лично да декларира съгласие пред ВиК оператора наемателят да бъде потребител на ВиК услуги за определен срок, или се представя декларация с нотариална заверка на подписа му наемателят да бъде потребител на ВиК услуги за определен срок. 
 

Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Смяна на титуляр на партида след регламентирания в Общите условия срок
8.70
10.44