Административна помощ при окомплектоване на документи за откриване на партиди

„Софийска вода“ АД предлага административна помощ при откриване на партиди за цели сгради - етажни собствености. Услугата се отнася, както за нови сгради, така и за сгради - етажни собствености, в които потреблението на вода се отчита само по приходен (общ) водомер.

Ако искате да преминете към индивидуално отчитане и заплащане на изразходваната от Вас вода, можете да заявите откриване на индивидуални партиди чрез решение, взето на Общо събрание на етажната собственост. 

Услугата включва попълване и окомплектоване на документи за откриване на партиди. Срокът за извършване на услугата се определя в зависимост от заявения брой. Услугата включва попълване и окомплектоване на документи за откриване на партиди. Срокът за извършване на услугата се определя в зависимост от заявения брой. 

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Документи до 20 броя
30.00
36.00
Доплащане за всеки следващ брой
1.50
1.80
Необходими документи

За нови сгради

 • Заявление за административна помощ при откриване на индивидуални партиди за нови сгради;
 • Копие от нотариален акт (или друг документ за собственост);
 • Справка – площообразуване на сградата;
 • Разрешение за ползване на сградата;
 • Списък с данни на нови потребители за обектите в сградата /Име, презиме и фамилия на собственик/ци на имота, ЕГН на собственик/ци на имота, Вх.№ на документ за собственост, адрес на имота, адрес за кореспонденция, телефон за връзка и брой ползватели/;
 • Пълномощно за представителство.

При наематели/ползватели на имоти

Ако собственикът на имота е съгласен титуляр на индивидуалната партида да бъде неговият наемател/ползвател, той трябва да изрази това като към данните в информационния лист се приложи и неговата Декларация (Приложение 3).


При съсобствен имот

Необходимо е съсобствениците да заявят, че са съгласни посочено от тях лице да бъде титуляр на партидата и изразяват това като към информационния лист прилагат попълнена Декларация (Приложение №4). 

За цели сгради - етажни собствености

 • Заявление за административна помощ при откриване на индивидуални партиди за цели сгради - етажни собствености;
 • Копие от нотариален акт (или друг документ за собственост);
 • Протокол с решение на Общото събрание на етажната собственост за откриване на индивидуални партиди и избран представител от датата на провеждане на събранието;
 • Разрешение за ползване на сградата;
 • Списък с данни на нови потребители за обектите в сградата /Име, презиме и фамилия на собственик/ци на имота, ЕГН на собственик/ци на имота, Вх.№ на документ за собственост, Адрес на имота, адрес за кореспонденция, телефон за връзка и брой ползватели/;
 • Справка – площообразуване на сградата; 
 • Пълномощно за представителство.


При наематели/ползватели на имоти

Ако собственикът на имота е съгласен титуляр на индивидуалната партида да бъде неговият наемател/ползвател, той трябва да изрази това като към данните в информационния лист се приложи и неговата Декларация (Приложение 3).


При съсобствен имот

Необходимо е съсобствениците да заявят, че са съгласни посочено от тях лице да бъде титуляр на партидата и изразяват това като към информационния лист прилагат попълнена Декларация (Приложение №4). 

Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Документи до 20 броя
30.00
36.00
Доплащане за всеки следващ брой
1.50
1.80