Преиздаване на изходни данни за проектиране на отклонения от ВиК мрежи

“Софийска вода” предлага технически услуги за издаване на становища, изходни данни, съгласуване на проекти и други.

Цената за издаване на дубликат на документа е 20% от цената на услугата.

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Ускорена (до 10 календарни дни)
172.00
206.40
Обикновена (до 14 календарни дни)
86.00
103.20
Необходими документи
  • Попълнено заявление;
  • Копие от издадените изходни данни;
  • Копие от документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот;
  • Копие от визата за проектиране в случаите, когато издаването й е задължително, или копие от одобрен Подробен устройствен план;
  • Разрешение за поставяне – за преместваеми обекти (по смисъла на р.ІХ, гл.ІІІ от ЗУТ);
  • Актуална скица на имота, издадена от техническата служба на общината, при условие, че визата за проектиране не е издадена върху такава.
     
Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Ускорена (до 10 календарни дни)
172.00
206.40
Обикновена (до 14 календарни дни)
86.00
103.20