Издаване на изходни данни за проектиране на отклонения от ВиК мрежи

“Софийска вода” предлага технически услуги за издаване на становища, изходни данни, съгласуване на проекти и други. 

Изходните данни, издавани от „Софийска вода”, представляват скица от Географската информационна система (ГИС) на дружеството, придружена от обяснителна бележка. Предоставените данни за местоположението на ВиК проводите и съоръженията са схематични и не са геодезически заснети. Данните са част от ГИС базата данни, поддържана от "Софийска вода", на ВиК проводите и съоръженията, на територията на Столична община. Цифровите модели на ВиК проводите, са създадени от наличния картен материал на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД за проводите, изградени преди 2000г., от плановете на подземните проводи и съоръжения на територията на Столична община и от екзекутивна документация за проводите, изградени след 2000г. Отговорността на "Софийска вода" за пълнотата, актуалността и достоверността на предоставяната информация се ограничава само до съответствието на данните в цифровите модели на ВиК проводите с графичния им оригинал.

„Софийска вода” дава задължителни за клиента указания. Когато е посочен повече от един провод за включване към мрежата, клиентът има право на избор.

Цената за издаване на дубликат на документа е 20% от цената на услугата.

Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (до 14 календарни дни)
162.00
194.40
Ускорена (до 10 календарни дни)
324.00
388.80
Необходими документи
  • Попълнено заявление;
  • Копие от документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот;
  • Копие от визата за проектиране-2 бр. в случаите, когато издаването й е задължително, или копие от одобрен Подробен устройствен план; 
  • Разрешение за поставяне – за преместваеми обекти (по смисъла на р.ІХ, гл.ІІІ от ЗУТ);
  • Актуална скица на имота, издадена от техническата служба на общината, при условие, че визата за проектиране не е издадена върху такава;
  • Други, изрично указани от дружеството, при необходимост.
Опции с възможност за заявка
Цени
Услуга
* Ценa без ДДС в лева
* Ценa с ДДС в лева
Обикновена (до 14 календарни дни)
162.00
194.40
Ускорена (до 10 календарни дни)
324.00
388.80