Издаване на дубликати на съгласувани проекти

“Софийска вода” предлага издаване на дубликат на документи за технически услуги - становища, изходни данни, съгласуване на проекти.

Цената за издаване на дубликати на документи е 20 % от цената за съответните услуги:

 

 

Необходими документи
  • Попълнено заявление;
  • Документ за собственост или отстъпено право на строеж – представя се за проверка от служител на "Софийска вода";
  • Нотариално заверено пълномощно, даващо право на упълномощеното лице да представлява собственика.
Опции с възможност за заявка