Зелен покрив в СПСОВ Кубратово е новият научен експеримент на  „Софийска вода“, част от Веолия, и изследователски център „CLEAN and CIRCLE“

Зелен покрив в СПСОВ Кубратово е новият научен експеримент на „Софийска вода“, част от Веолия, и изследователски център „CLEAN and CIRCLE“

Горски растителен килим ще покаже дали би помогнал за облекчаване на канализационната система при дъжд


26.01.2022

Краят на 2020 г. всъщност се оказа смело начало на ново иновативно сътрудничество между Софийска вода АД и Центъра за компетентност „CLEAN and CIRCLE“. Компанията ни подкрепи научния екип на „CLEAN and CIRCLE“, в който участват специалисти от УАСГ и СУ „Св.Климент Охридски“, в проект за изследване на динамичната връзка между дъжда и оттока в канализацията. За целта намерихме най-подходящата наша сграда с плосък покрив, която да отвежда дъждовните води, отделно от битовите. Идеална се оказа сградата на помпената станция за рециркулираща утайка на територията на СПСОВ Кубратово. Проектът включва първо подготовка на самата сграда, монтиране на измервателни устройства и дъждомерна станция. Междувременно екип от УАСГ спечели проект към ЦЕНТЪР ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЕКТИРАНЕ към УАСГ, с който да се озелени част от покрива и да се проследи ефекта от озеленяването и качествата на дъждовната вода.

Едва през есента на 2021 г. „зеленият“ покрив беше завършен и се премина към етап наблюдение и анализ.

Каква е идеята?

Да се анализира до каква степен, чрез озеленяването на покрив със специално избрана планинска влаголюбива растителност, може да се намали количеството и скоростта на оттичане при дъжд и съответно по този начин да се облекчи натоварването в канализацията. 

Какво правим?

При подготовката покривът беше разделен на две половини, като едната остана със стандартно битумно покритие, а другата беше подготвена за озеленяване. Между двете половини беше направено разделение, така че попадналата дъждовна вода да не прелива от едната към другата част. Под двата дъждовни улука на сградата екип от УАСГ монтираразходомери, които вече започнаха да отчитат оттока на вода от покрива. Паралелно наш екип монтира една от дъждомерните ни станции върху покрива, която да измерва дъждовните водни количества. Така се стремим към максимално точни резултати при съпоставяне на измерванията на падналия дъжд горе и оттока вода през улука.

Зеленият момент

Монтажът на „Зеления покрив“, се осъществи през есента на 2021 г., за да съвпадне с дъждовен сезон и зеленината да се „хване“. Още при първото посещение на колегите от УАСГ, във влажен и мъглив ден, специалистите забелязват, че улукът от „голия“ покрив е прокапал, а този от озеленената част е останал сух.

Какво следва?

Очакваме пролетта и новият активен дъждовен период тази година. Проектът продължава с анализ на получените данни, измерване на качествените показатели на дъждовната вода, а всички ние очакваме и мъховете да се раззеленят.

*Работата се осъществява съвместно с Факултет/Катедра на УАСГ чрез проекта BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и чрез ЦЕНТЪР ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЕКТИРАНЕ към УАСГ.

 

Още новини
Нови съоръжения оптимизират пречистването на отпадъчните води в София

Нови съоръжения оптимизират пречистването на отпадъчните води в София

С двете новооткрити инсталации на СПСОВ „Кубратово“ се покриват последните екологични изисквания на Европейския съюз

„Софийска вода“, част от Веолия, обявява конкурс за екожурналистика

„Софийска вода“, част от Веолия, обявява конкурс за екожурналистика

Приемат се материали във всички журналистически жанрове

Лабораторни специалисти на „Софийска вода“ обучиха свои колеги от страната по нови изисквания за изследване на водата

Лабораторни специалисти на „Софийска вода“ обучиха свои колеги от страната по нови изисквания за изследване на водата

Биолозите на Лабораторно-изпитвателния комплекс на „Софийска вода“ обучиха свои...

Нова услуга на „Софийска вода“ за собственици и ползватели на басейни

Нова услуга на „Софийска вода“ за собственици и ползватели на басейни

 „Софийска вода“, част от Веолия, вече предлага на своите клиенти възможност за...