Ценово предложение на „Софийска вода“ АД за Бизнес план 2022-2026 година

Ценово предложение на „Софийска вода“ АД за Бизнес план 2022-2026 година


20.09.2023

В изпълнение на Чл.18 от Наредбата за регулиране на ВиК услугите "Софийска вода" АД обявява своето ценово предложение към Бизнес план за петгодишния регулаторен период 2022-2026. Цените на ВиК услугите, които дружеството предвижда при изпълнение на бизнес плана, са разпределени по години:

На основание чл. 14 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) и чл. 18 и чл. 19 от Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ, обн. ДВ бр. 6 от 2016 г.),  „Софийска вода" АД ще подаде заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране за утвърждаване на цени за първия ценови период (2022 г.) и одобряване на цени на всеки от следващите (2023-2026 г.)  при прилагане на методите "горна граница на цени", по услуги и водоснабдителни системи (ВС), както следва:

 
 
 

Цени на ВиК услуги в лв./куб. м. без ДДС

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

 

ВС "Основна":

 

 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите

 

Битови и приравнените към тях потребители

1.568

1.78

1.843

1.845

1.919

 

Цена за услугата отвеждане на отпадъчни води

 

 

Битови и приравнените към тях потребители

0.497

0.519

0.559

0.594

0.634

 

Цена за услугата пречистване на отпадъчни води

 

 

Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители

0.452

0.565

0.594

0.627

0.64

 

Промишлени и други стопански потребители

 

 

 

 

 

 

степен на замърсяване 1

0.561

0.689

0.725

0.765

0.781

 

степен на замърсяване 2

0.789

0.989

1.04

1.098

  1.12

 

степен на замърсяване 3

0.984

1.238

1.302

1.374

1.403

 

Доставяне на вода с непитейни качества

0.275

0.296

0.299

0.311

0.321

 

Доставяне на вода на друг ВиК оператор

0.135

0.137

0.141

0.147

0.154

 

 

 

 

 

 

 

 
Още новини
Краткотрайни колебания в качеството на водоподаването в район "Надежда"

Краткотрайни колебания в качеството на водоподаването в район "Надежда"

Във връзка със смяна на клапа ф600 на стратегически водопровод се налага...

„Софийска вода“ пуска система за приоритетно обслужване на хора в неравностойно положение

„Софийска вода“ пуска система за приоритетно обслужване на хора в неравностойно положение

Всички центрове за обслужване на клиенти на „Софийска вода“ вече са снабдени с...

Софийска вода на международна среща с оператори на големи канализационни колектори

Софийска вода на международна среща с оператори на големи канализационни колектори

Звено Канализационни услуги на Софийска вода представи постиженията си през...

„Софийска вода“ и пътя на водата в Европейската нощ на учените

„Софийска вода“ и пътя на водата в Европейската нощ на учените

Маргита Алексова, Мениджър „Управление качеството на водата и поддръжка на...