TT001547   Възстановяване на носимоспособността и устойчивостта на конструкцията, ремонт покрив и антисеизмично осигуряване на филтърен корпус II етап на ПСПВ Панчарево