ТТ001779   Провеждане на курсове по английски език за осъществяване на проект „Нови езикови умения, повишена дигитална компетентност и професионална квалификация за по-качествени работни места в "Софийска вода" АД” по договор № BG05M9OP001-1.021-0179-C01, сключен между МТСП и Софийска вода АД

0067.pdf
Publish Date:
Download 92.06 KB, pdf
8021 ЗЗЛД.pdf
Publish Date:
Download 1.86 MB, pdf
Download 576.09 KB, pdf
Download 38.34 KB, pdf
Download 475.04 KB, pdf