-   42796IK3592 Покриване на колектор Водящ 1 в участък от дюкер под р. „Владайска река“ (изработка, доставка и монтаж на стоманобетонови покривни панели) при кв. Бенковски, СО – район „Кремиковци“]